Amrita Hitang Nepali

Entrepreneurship Desk.

.

नव उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता सम्वन्धी प्रारम्भिक जानकारी, सुचनाहरु र परामर्श प्रदान डेस्क !

Kamala Lamichhane

Innovation Desk.

Susmita Poudel

Business Incubation Desk.

 

“EBIC” भन्नाले उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नवप्रर्वतन केन्दको अंगेजी रुप “Entrepreneurship, Business Incubation and Innovation Center” लाई सम्झनु पर्दछ ।

Call us on

९८५६०१७००५, ०६३४४०००५