May 9, 2021

Susmita Poudel

Business Incubation Desk.

 

“EBIC” भन्नाले उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नवप्रर्वतन केन्दको अंगेजी रुप “Entrepreneurship, Business Incubation and Innovation Center” लाई सम्झनु पर्दछ ।

Call us on

९८५६०१७००५, ०६३४४०००५